Mgv College Nashik — janun bujun hetu purskar tras dilya badal

 
1 Review
Nashik, Maharashtra, India
User
 Milind ashok antapurkar on Feb 19, 2018
Resp,
Sir/mad
Mi milind nasik mgvs collage cha vidyarthi hoto mi tethun hmct2011la kele hote mala tithe shakat astana tethil eka vishayacha mad tila mad nahi mhanta yenar tine mala case mhade fasvnyacha prayatana kela hota mjashi khup ladival pane bolana gal ghalun bolana mala tyacha magacha ticha hetu teva kalayacha nahi teva mi telach thod commission var kam karayacho tine majakadna mal ghetala v paise dile nahi ashe donda jale mi paise magitale tar tini mala ulta shikavala ticha kade kutari hoti mala mhane ticha sathi ek kutara an tiche pila vikun paise ghe mala pahile tar khup kilas ali karan mala kutara ha prani lahanpana pasun avadat nahi va mala tichi khup chid pan ali hoti tiche nav hemani puri hote mala kahi nahi mi te visrun help v hotel mhade kamala lagalo tithe mala ticha gang had a left loka advnuk karayala lagale tya natar mi 2014 la pharmacy la hoto mi 1 year purna kele pan dusrya varshi mala health cha problem jast jala hota maji 35 varsha pasna tabyt kharab asayachi mala jeva tyamagil rajkaran kalale teva mi 2016 la tya dr virudh takarar keli hoti tyach tyana rag ala rag yenyache karan kay mi tyanchi asliyat olkhali hoti pharmacy cha vadana patil yani mala sessions exam la basu dile nahi va mala mhane dr var case ka keli te dev asta tyani bhik magayla lavali tar magaychi na v khokala banvayche chemical piun nashet yeun tethil director la addison la dili mhanun shivya detat mala natar ase adale ki dr maja pratek krutyavar najar dhevun hota

Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 15, 2018
Varil sarwa Mahitina anusarun mi lihun deto ki mala ase vatte ki maja brain baher kadawa Va tyacha davya sidecha technical center madana dabun ghan kadun takavi Va maja brain parat mi pahili dusarit Astana has mala chagal vataych tasa chagala vatav jas bend piklyavar kase te fodun tya mhadali ghan kadun takavi tase brain mhadali ghan kadun takavi Va to pahili dusarit aslyavr kase chagale vatayche tase chagale vatave mi ha tras gheun 35varsha pasun jagato ahe sarve Sharir kharab jale utnyanni agol Keli ki kase fresh suchirbhut vaatayche pahili dusarit tase mala aaj paryant Nahi vatale bhugyat kashi gatariche pani bharlyavar tya fugyala atun ghan vatat asel tase maja shariratna mala atun ghan vatte agol Keli tari fresh suchirbhut vatat Nahi asa vatat ki shrirat kahi naupyogi dravya bharlele ahe te shariracha baher taknyacha prayatna body karte pan te baher padat Nahi 35 varsha pasun mi aas jagato ahe ani tya lavdya Dr Cha gang mhadale loka Va tyacha bhumitalya pori mudamun todavar padnyacha drushtini javal yayacha v sex bhavna ufalun deyacha v tyancha gang bhumitale Loka mhanayche gapa Mar jok Kar porina patava ani mhanayche ki tumchi layaki Nahi ahe tya pori pan tyancha bhumitalya Va te loka pan tyanchach bhumitale sarve ekach bapache
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 16, 2018
वरील तकरारीला अनूसरून लीहून देतो या निरमान केलेला बनवलेला अवसतेला तो डाँ सूले ताला डाँ नाही मनता येनार सिजोफेनिया या रोगाचे नाव दिले व घरचाना काही येडात काडायचा याचा मोढा मेदू कमी काम करतो लाहन मेदू काम करत नाही अस घरचाना मनायचा तानी अमचा घरचाना ता वेलेस ते रसायन माजा जेवनात माजा नकळत टाकायला लावले होते कारन ता वेलेस भउतशी सरवा वर ताचे वरचसव होते अशी सटेप बाय सटेप ता सूले नी माजी तबत परसनालीटी खराब कोली हाइट वाडू दीली नाही बूदीची विकास न होउ देनाचा परयतन केला 13 शाँक रसायन देउन निरमान केलेला आवसतेला जानी माजा आगातले चागले गून नाहीशे जाले सिजोफरनिया या रोगाचे नाव देनाचा परयतन केला
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 18, 2018
मि 35 वरशाचा जालावर मी विचार केला माजे डोले उघडले मी जीवनाची एक पन पायरी चडली नवती माझे कशे दीवस गेले माला कळाले नाही माला जेवा ता सूले चा पूडे गेलो तो माला मने तूला अउषद घावे लागेल माला ताची नजर ता वेलेस कळाली नवती कारन ता रसायनाचा मारा मेदूवर केला होता ता वेले परयत माला नीट फरक कषातला कळत नवता उमजत नवता माला मी जेवा ता सूले वर केस केली तेवा मी जी लोकाची जी लाहनपनी पासून जी धावळ मी लोकाची बघत होतो ताचा अथॆ माला कळाला नवता उमजला होता माजा बेडवर पडून राहनाचा कारन माला कळाले होते ता सूले चा पूडे गेलो तेवा ताची नजर काय मटली होती ते माला कळाल तू ला जर हे कोमीकल दीले नसते तर तूझे मी हातपाय तोडून टाकू अामी मनून मी ताचा विरूद मी केस लिहून दीली होती 35 वा वरषी माजी ता रडीचोद डाँ नी सटेप बाय सटेप सरव खराब केल होते दाहवी परयत मी बूदीनी अधळ केला होत माला दोसत वीरोधक काहीच कळत नवत बेरेन डेड केला होता तरीपन मी 10वीत जेवड लीहल होत तेवडे मारक पडले तोही टरनीग पाँइट 12 वी चा पन टरनीग पाँइट घालवल मी तसाच भाजलेला बेरन घोउन हीडत होतो माजी परसनालीटी खराब करत होता खालील फोट परमाने

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 18, 2018
माजी खराब जालेली परसनालीटी व माजा मेहेर लरील फाेटो वालानी केलेला खराब फाेटो

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 18, 2018
खालील सरटीफीकीट वरन.कोनी मनेल का मी तावेलेस परन येडा होतो एखादी नवीन मरसडीस कशी ताचा आतल इजीन खराब केलावर ते बाहेरून कळून नाही येत तशीच माजी अवसता जाली होती

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 18, 2018
वरील सहा फोटो गरूप मधील फोटो पेकी शेवटचा फोट परयत . विष चालू होते मनजे 35 वरषा परयत फोटो कनफूजीग भेदरला सारखी खराब .जालेली परसनालीटी माला कोनी सनमान नाही देउ माजे कूढे लवमँरेज नाही होऊ मनून ता रडीचोद सूले नी केले होते
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 18, 2018
मी माजा चोरी गेलेले डाँकूमेटस गाडीचे डूपलीकेट लायसनस व आर सा बूक काडना साठी मेडीकल सरटीफीकीट काडना साठी.मूदामून डाँ. अवचट अयूरवेदीक इदीरानगर कडे गोले असता मी बघीतले तने सरटीफीकीट वर खोटा आजार दाखवला हाेता तेवा माजा सशय पूरन फीकस जाला की तानी अशेच खोटे कागदपतर अाजपरयत केले होते व तोच समाज वाजा परगतीचा अदोगतीस कारनीभूत होता असा खोटा अाजाराचा रेकाँरड करून माला येड साबीत तर नाही करायचयना हे काबर येवड खोट करता

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 22, 2018
माननिय साहेब,
मि मिलींद अ अतापूरकर sbi nasik indiranagar branch चा जूना अकाउट होलडर आहे a/c no # [protected] माला ता लोकानकडन कधी कोनता कामा साठी सहकारय नाही मिळाले पन माला कळतच नवते ते माला का सहकारय करत नाही मी दि - 24/01/2017 ला मूबइ ला एका एजेसी ला नूव सटार मँनपाँवर सरविसेस परायवेट लिमिटेड याना 2500 हजार रूपयाचा चेक दिला होता चेक नबर# 730583 माला काही कारनासतव ता चेक चे पेमेट सटाँप करायचे होते 25/01/2017 ला बँकेची बूदवारची सापताहीक सूटी होती व 26 Jan ला पूरन भारत भर सूटी होती मनून मी 27/01/2017 ला सकाळी 10:30 वाजता पहीला नबर लावला होता पन तेथील मँनेजर कूलकरनी व जाेशी बाइ यानी माला चक मने की चेक कँसल होनार नाही करनार नाही काय वाकड करू शकनार नाही तू आमच ती जाेशी बाइ मनाली की तू माजा सूले वीरूद का बोला माला तेवा माजाबरोबर बँकेत जालेल असहकार पराँबलेंचे कारन कळाले मी काय मनतो 5 मीटाच काम होत केल असत तर भाेक पडले असते का माजे पयसे तर वाया घातलेच पन माजा कडे बघून थूकतो माल मनतो 2500 हजारच काय कूठे ही हमाली केली तरी वसूल होतील माला अस बाेलनाची काहीच गरज नाही माला पूडील काम तानी होउ दील नाही माला मीळालेला 11/03//2017 चा चेक सूदा ताने वटू दीला नाही व आता काहीपन रूल लावून माजे खाते बद करनाचा कामाला लागले अाहे माला मने बँकेत मिनिमम बँलेस ची काहीपन मरयादा लवून माजा a/c ला दड लावताे अाहे

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 26, 2018
वरील तकरारीचा अनूशगाने मनजे मला ता रडीचा अउलाद निरजन कूलकरनी व ताचा बहीनीला राजकूमारच मनावे लागेल तो हून माजाबरोबर ताची महतवाची वोल काडून घेयला माजाबरोबर टाइम पास करायचा गलीतले सरवा लोकाना तानची लायकी माहीती होती मीच येडा केलेला शाँक देउन ताचा नातेवाइक सूले कडन बेरनचे सेटर खराब करून माजा बउंधीक व शारीरीक विकासाला नरपूडी लावून दीली होती तांनी ताचा जवानीत माला लाथाळायल माल येड करून सोय करून ठेवली होती विनाकारन माज नाव खराब करून गाजवून दील व माजा नीरमान केलेला येडे पना मूले माला कळाले सूधा नाही माज ता वेलेस ता रडीने माजे चागले गून तीचा शरीरात यावे मनून माजे लड तीने ता रडी सायलीने चाटले पन माला सभोग करू दीला नाही तील ता वेलेस कीती तीचा अाइनी दूनीया शिकवली होती तेवा तीला जात धरम दूनीयादारी वयाचा 12 वा वरषी कळायची जी माला माजा जखमी मेदूवरीव केमीकलचा मारा बद केलावर मनजे वयाचा 35 वा वरषी समजले उमजले जी दूनीया तानी वयाचा 11, 12 वरषी समजली उमजली व सवाताला तानी अनूभवानी बनवले ती माला वयाचा 35 वा वरषी समजली उमजली ता वेलेस ते येवड करून थामले नाही माजा वयाचा 35 वा वरषा परयत माजा परतेक कामा मधे वँकतय अानला व ते माला कळाले सूधा नाही मी खर अायकल होत बराहमन कधीच ताचा दूशमनाना विसरत नाही अरथात मी कधी ताला दूशमन समजत नवतो माला तानी मरूनमूटकून दूशमन बनवले होते व ते माला माजा निरमान केलेला येडे पना मूळे संंमजत नवते उमजत नवते ते जखमी मेदूवरील केमीकलचा मारा बद केलावर समजले उमजले .
वरील सबूतात खालील सबूत
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 26, 2018
खालील अरज मधे ता सायबर कँफे वालानी माजे जेडर जानूबूजून टाइप केले नाही माजे सेकस मेल तानी टाइप केले नाही व माजे 20 रूपये वाया घातले व ताला सागीतले तर माजाशी भाडला व माजाकडे परत 20रूपये मागीतले . अशी माजी वेळेची पयसाची काशी अातापरयत खूप लोकानी घातली ता सायबर कँफे वाला गलोबल नेट सायबर कँफे बापू बगला सटाँप जवळ गजानन मेडीकल शेजारी आता ता दूकानाला सपारकेकस काँपूटर अँकँडमी नाव दीले आहे नतर माला ता दूकान वालाची भूमी निदरशनास आली तो ताच बापाचा होता . माजे शरीर खराब करून माला छका बनवायचा तानचा पलँन होता व ता दूकानदाराचा कूरतावरन लकशात येत होते.

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 26, 2018
दिनाक 26/03/2018
वरील तकरारीचा अनूशगाने मि जेवा फारमसीचा दूसरा वरषी होतो तेवा माला दीलेला मानसिक तरास माल सेशनल ला बसू दीले नवते मनून मि खूप कनफूजीग व तारास सहन करत होतो ता मूळे माजा गाडीचा अँकसीडट जाला होता व माजा पाय फँकचर जाला होता तारास काबर होतो अाहे तेच कळायचे नाही उमजायचे नाही पायावर खालील परमाने टीरीटमेट घेतली.

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 30, 2018
माननिय साहेब,
मि मिलिंद अतापूरतर msbve चा एक वरषाचा hmct चा डीपलोमा 2011 साली पूरन केला मि तेथे शिकत असताना माला तेथे फार वाइट अनूभव आला माला तेथील कँटरीग सायनस या विषया चा मँड हेमानी पूरी तीला मँड नाही मवता येनार ति बाइ माजाषीे येगदम लडीवाळ पने गल घालून बोलायची माला तावेलेस तीचा ता मागील हेतू कळायचा नाही ता वेलेस एकदा दोनदा तेलाच कमीशन वर तेल विकले होते तेवा तीनी माजाकडन 800 रूपायचा माल घेतला होता व मी पौसाची मागनी केली असता ती नाही मनाली व माला तीचाकडील कूतरी साठी माला मने कूतर घेउन तीला एका वेळेस 4 पील होता एक 1500 रूपयाला विकले जाते विक अनी पैसे घे माला पहीलेतर ता बाइची खूप कीलस आली होती माला तीने पैसे न दीला मूळे नाही मनता येनार तीचा अषा वागना मूळे खूप राग अाला होता मी तीला शिवा देउन टाकला होता ताचा काँलेज वालानी व माजाबरोबरील पोरानी खूप गैर फायदा घेतला होता माला तानी चूकीचे दाखवनाचा परयतन केला होता माजाबरोबर कामाचा वेलेस काय बितली मालाच माहीती माला तीचा अषा वागना मागील हेतू नतर कळाला मी 2016 या वरषी माला खूप तारास जाला कारनानी मी एका डाँ ची तकरार केली होती व मी तिला डाँकटरा न कडे काम तरताना सापडली होती तेवा माला तीचा ता मागील वागनाचा हेतू जवळपास पाच वरषानी मनजे 2016ला कळाला ता डाँ चाच सागना वरून ती माजा मागे ताही पनवती लाउन देयचा परयतन करत होती तरी अापन असा वीचार कराल तात आमी काय करू शकतो परीकषा जाली माला अापनास येवडेच कळवायचे आहे की माजा कँलेज वालानी खोट माहीती पूरवत तात माजा करीयरची तर माजी वाट लागलीच अाहे पन इथून पूडे माला काही अडचन येउ नये ही विनती
दिनाक: 30/03/2018
नासिक

janun bujun hetu purskar tras dilya badal
Updated by Milind ashok antapurkar, Mar 31, 2018
वरील हेमानी पूरी डूसकी माजावर पादनाचा काही पनवती लावनाचा दरूषटीने मूदानून ती ता डाँ चा नासिकचा गंगेचा लोकानमदली चालू बाइ होती
Complaint comments  Add a Comment     Updated: Share0Tweet0

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  Your Rating (1 star is bad, 5 stars is good)
  code
  Mgv College Nashik - janun bujun hetu purskar tras dilya badal

  Contact Information

  Company:Mgv College Nashik
  Nashik
  Maharashtra
  India

  Complaint categoryCategory: Printers
  Add Company Information