Show menu
Ask a Question FAQ Sign in

BSNL Che Card Recharge Kartana Local Dukanatna Jaleli Fasvnuk — recharge kartana jaleli fasvnuk

Resp
Sir/mad
Mi nasik cha amcha areat bsnl che card dinak[protected] roji 30 rupayache recharge marle asta mala recharge jalyacha massage ala#[protected] tethe tyani 30 rupayat 22 rupayache recharge jalyache dakhavle pan ghari alyavar calling kele asta tumcha a/c made call karayala puresa balance nahi ahe ase aikayala milale purna samora samora fasvnuk jali
Updated by Milind ashok antapurkar Mar 07, 2018
Mi[protected] la Mumbai la jat Astana mala gadi made eka jyotisha mudamun Dr varan bolat hota Mala mhane mugdha dilip kulkarni cha pora burobar kabar rahiyacha tu Mala tya harmkhor chi like mahiti ahe tya harmkhor la galit koni vicharayacha Nahi tyala marayache mhanun to maja mhade time pass karayacha to harmkhor kai hushar navata tyala tyache Ai badamache dud pazun chasama lavun ratarn divas Abbas karun 70% hote tyala kahi kami navati ti tapkire bai 36 varshachi Astana to 12 varshacha Astana tyanche chalayache tyacha bahinine maje mi Tera varshache Astana maje tondat ghetale hote he mala mahit ahe he khup ghan ahe pan he Sagav lagel Mala tya veles mala kalale Nahi Asa tini Akbar kela tya angha kulkarnine Mala tini kahi karu dile Nahi Va maja purn rondat ghetala Mala tyacha arth 35 vya varahi kalala tya porila teva 13 varshachi Astana kalala hota tila tichi jat dharm duniya teva13varshachi astana kalala hota maja meduche dwesh bhavanene center kharab kele Mala koni sanman deu naye mhanun maji sarvi persnality kharab Keli maji height sarvi pragati khuntavun takali bar jalavu dwesh budini teva kele Mala te mahit pan navate mala te 35 vya varshi kalale hote maji mahiti dhevana maja kamat adkhati ana he tyani ataparynt chalu thevale hote ekhada police kasa chravar lakash dhevato tasa majavar te lakasha thevayache kuthehi ja mala te loka ashi vagnuk deyache ki mi khup tukar haye gayaguzara ahe yeda ahe mala natar kalale ki maji shanti Keli hoti khup kahi prakar kele hote brain che center kharab kele hote Shari kharab kele hote shok dile hote maja agatle kahi chagale gun nahishe honya sathi mala jevanatana vish dila hota maji ata ashi stiti ahe ki sarve Sharir kharab jale brain jakhmi karun thevala ahe kesa galun gele maja sarva Sharir kharab Kela ahe mi 35 vaeshi mala te kalal teva mi Dr var kes Keli hoti policni ti register navati Keli ulta mala tya radichod sule ni mi beshud karun mala kuthe nele mala kahich mahit Nahi maji 36 kambar 32 jali hoti Mala tyane aids che injection dile hote Asa vatala karan mi ase aikale hote ki tyani majavar bhadrakalila khotya case kelya hotya ase aikale hote maja hat roj sakali uthalyavar Lula padato mala paralysis cha attack ala tar tyacha zimedar to harmkhor sule Dr asel
w

Updated by Milind ashok antapurkar Mar 10, 2018
वर दिलेला तकरारीला अनूसरून मनजे ताचा पोरया निरजन कूलकरनी राजकूमार होता ती घान हून माजाबरोबर खेलायची अानी माजा बूदीमते वर ताचा घरचाची जळायची व माजा करतबगार चागला परसनालीटी चा ताना तरास होयचा माला नाही अढवत मी ताला कधी तरास दीला होता तालाच काय कोनालाच अाजपरयनत तारास दीला नवता उगचच काहीतरी फालतूगीरी करायची व दूषकाला तकास देयचा बर दीला तेवा ताना खूप माज होता तेवा ताची जवानी चालू होती कोनाचा पोराचे खोटे बरथसरटीफीकीट बनवायचे व ताला तारास देयचा ही कोनता परकरम हा कोनता बदला ता सयली कूलकरनीने माजा सवडा पाचदा खाला पन माला कधी जवू दीले नवते मनजे माज सरव घेतल पन माला काहीच दील नाही बर नाही दील माला अाषा पन नवती यात माजी ताय चूका ताचा नातेवायकानकडन सूले कडन माजा सरव जीवनाची वाट लावली माजा जनम वाया घातला बर केल माज वाइट ता वेलेस ताना खूप माज होता पन ता भीकाराचा गँग नी गूपचूप माजा सरव कामावर नजर ठेवावी व माजा सरव कामाची काशी घालावी तेही माजा नकळत ताची लायकी नवती तर याचात माजी काय चूकी ता हारमखोर पोरया निरजन ची काय लायकी माला माहीत आहे ता सिनरचा परयवेट काँलेज मदन शिकशन घेतले होते.
Updated by Milind ashok antapurkar Mar 13, 2018
माला काय कराव माला कलत नाही अाहे माज ता सूले डाँ डाँ नाही मनता येनार तानी तानी माज सरव खराब केल माज बालपन सरव खराब केल माजे कालेज लइफ पन खराब कोल माजा तानी बरेन पूरन खराब केला होता तामूले माला 12 वीत पन काही करता नाही आल पूरन जनम वाया घातला माल ताचे कारन 35 वा वषी कलाले तेवा मी ता हारमखोर रडीचोद सूले वर तकरार केली होती तेवा ता काँलेज mgvs चा मनूवादी लोकानी परीकषेला बसू दीले नाही मूदामून मी अज केलावर माला घरातन पकडून नेले व मैजे बेरन चे सेटर खराब केले व माला माला मनतात की तूजी लायकी नाही तर कषाला करतात फारमसी माजी पूरन शरीर खराब केले मेदू खराब केला व ता डाँ चा गँग नी बाहेरील वातानरन सूदा खराब केल
Updated by Milind ashok antapurkar Mar 15, 2018
वरील केस चा अनूशगाने माला असे लीहून देतो की मी Mgvs collage ला सही घेना साठी केबीन मधे गोलो असता तेथे ता केबीन मधे कपडनीस व वदना याचे एका 20वरषाचा पोरबरोबर अषलील चाले चालू होते व मला मने बाहेर थाम व बाहेर येउन माला मने तो राजकूमार मी ताना काही बोल सूधा नवतो मी काही डोले मीटून चालू का माल ता बीचाळा पोराची सूधा लायकी माहीती आहो अानी ताची सूधा आता तर कळालीच आहे ती मनते तो रजकूमार मी कूठे मटलो तो ढूसकूमार मी काही डोले मीटून चालयचका ही घटना 2, का 3 महीना पूरवीची होती
Updated by Milind ashok antapurkar Mar 15, 2018
वरील केस चा अनषगाने मी लीहून देतोकी मी माजा लाहान पनी पासून खराब केलेला करून ठेवलेला तबत मूले माला काही बनू दीले नाही काही करू दीले नाही माजी पूरन मोटल हेलथ व फीजीकल होलथ खराब कोली होती मी ता डाँ विरूध उठून उभ राहीलो मनून माला माजा रातरीचा वाचमन चा डूटी चा इथे मरडर करनाचा पलानीग केले होते
Updated by Milind ashok antapurkar Mar 15, 2018
वरील केस चा अनूषगाने मी माहीती लीहून दोतोकी ताना माजा मजबूत बूदीमतेचा दवेष येतो ताना वाटत की अापन याचा मेदूवर शरीरावर येवडे आघात करून शरीर खराब करून येड करनाचा परयतन करून मारून टाकनाचा परयतन करून हीजडा छका करायचा परयतन करून हा जीवत कसा काय राहीला सधा माजा मेदूत दाह होतो व माजे उजवे हेमीसपीर कशे सटराँग होमोजीनायस वाटते तशे डावीकडचे सटराँग होमोजीनीयस वाटत नाही काही मेदूचा तकनीकी केदरात मधे गाठ जाला सारक जानवत व ती पूरन माजा मेदूचा जीव घेतय अस जानवत ता गाढीतन येडयाचा भवरा निघतो वतो पूरन मेदूवर काबीज होतो कबजा मीलवतो व शरीर पूरन तानून मेदूकडे उरजा ढकली की की तो ता गाढी मधे शोषला जातो व तो भवरा पूना ता मेदूचा गाढीत खेचला जातो व सामवून जातो मेदू शरीराचा हातपाय हैलवायला सहाय व सहकारय करत नाही पूरन शरीराला पाच मीट पन काम न करता रग लागलेली असते बलप बटन कसा दाबता शनात पेटतो तसा शरीराल मेदू उरजा पूरवत नाही व जा जातीेने हे केले ते मूदामून काँलेज मधे माला मनतात तू करू शकशील बीजनेस कर सरव काही करू शकषील माल फकत य़ेवडच मनायच आहे की समारट बरेन समारट परसनालीटी काही तानीच धारन करायचा का आत परयत एकपन सेकशूअल इटरकोरस करू दीला नाही व ता पोरी काबर करत नाही ते माला कलाले अाहे ता एकच बापचा अाहे
Complaint comments  Add a Comment     Updated: ShareTweet

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  code

  Contact Information

  Nashik, Maharashtraa
  India

  Add Company Information