Sreerag Kamalasanan — fake visa to finland

 
1 Review
India
 cogito group on Jan 8, 2019
ഇവനെ സൂക്ഷിക്കുക

ഇവന്റെ പേര് ശ്രീരാഗ് kamalahasan.ആലപുഴ കാരൻ.ഇയാൾ ഇവിടെ ചായക്കട നടത്തി verukayarunu.പിന്നീട് ഇയാൾ travel ഏജൻസി തുടങ്ങി പലരുടെയും കൈൽ നിന്ന് lekshangal വാങ്ങി പറ്റിച്ചു ഇയാൾ മുംബയിൽ ethipedukayum.അവിടെ ഇയാൾ പലതരത്തിൽ thattipu നടത്തി അവിടെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു നടന്ന prathiyumarunu.

2012 നു ശേഷം ഇയാൾ പുതിയ തട്ടിപ്പു asoothranem cheyuka ആരുന്നു. സ്വന്തമായി oru ലാപ്ടോപ് വാങ്ങി athil eyal swenthamay വെബ്സൈറ്റ് create cheythu പല താരം ജോലി ഒഴിവുകൾ eyal ഉണ്ടാക്കും.നഴ്സിംഗ് ജോലി വാഗ്ദാനം ആണ് പ്രധാനമായും ഇയാൾ കൈകാര്യം cheythirunath.പലതരം പേരിലാണ് ഇയാൾ ariyapedunath.ഇയാൾ koodikal aaanu oro thattipil ninnu kaikalakunath.

Eyaludae thattipu രീതി engnae, കള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി udhyogarthikalae sameepikum ennit കള്ള വിസയും ടിക്കറ്റും nalkunathilioodae lekshangal kaipattum.പിന്നീട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് apratikshamakukayum cheyum.പലതരം പേരിലാണ് ഇയാൾ ariyapedunath.

Eyaludae പേരിൽ പല കേസുകൾ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.Ethil ninnu rekashapedanay ഇയാൾ പുതിയ തീരുമാനം എടുത്തു. Kittuna ക്യാഷ് കൊണ്ട് eyaludae thaavalamaya ulwe എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഈ പൈസ chilavaaki അവിടെ ഒരു image ഉണ്ടാക്കി evidae ഒരു party roopapeduthy aviduthae നേതാവായി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു.. ഈ വഴി നിയമങ്ങൾ ഇയാളുടെ munpil onnumilathakunu..

Niyamengalae ഇയാൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. Paavapeta aaayirakanakinu udhyogarthikal pattikapetondirikunu..

2018 ഇൽ ഇയാൾക്ക് paisayudae ആവശ്യം vannathinal ഇയാൾ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ thattipanu FinLand എന്ന രാജ്യത്ത് നഴ്സിംഗ് ജോലി വാഗ്ദാനം. ഓരോ udyogaarthikalil നിന്നും 7 ലക്ഷം രൂപ വീതം വാങ്ങി pattikukayarunu.പറ്റിച്ചത് eprakaram, Awiva india എന്ന പേരിൽ കള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി amager ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന പേരിൽ വേക്കൻസി create cheyukayum 7ലക്ഷം veedham കൈ പറ്റുകയും ഫേക്ക് വിസയും ടിക്കറ്റും നൽകുകയും, ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മാനസികമായി peedipikukayum ചെയ്തു..ഇയാൾ ഈ thattipil പല perukalilanu ariyapettirunath( Martin,
Peter ).പിന്നീട് ഇയാൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഇയാൾ kalayukayum ചെയ്തു. കിട്ടിയ പൈസ ഇയാൾ പുതിയ office thudangukayum, aarbhada ജീവിതം naikukayum ചെയ്തു verunu.
Anekaaiyiram കണ്ണുനീർ veezhtuna eventae e thattipu epazhum thudarunu.Eventae കെണിയിൽ aaarum akapedaruth...Plzzzzzzzz

Updated by cogito group, Jan 09, 2019
ഇവനെസൂക്ഷിക്കുക
ഇവെ്നെ പേര്ശ്രീരാഗ്കമലാസെൻ .ആലേുഴ കാരൻ.ഇയാൾ ഇവിനെ
ചായക്കെ െെത്തി വരുകയാെിെു .21 വയസിൽഒരു നേൺകുട്ടിപയേം
തട്ടിനക്കാണ്ടു ഇവൻ ൊെുവിട്ടു, േിന്നീെ് ഇയാൾ ശ്ൊവൽ ഏജൻസി തുെങ്ങി
േലരുനെയുേംകകൽെിന്ന്ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി േറ്റിച്ചു ഇയാൾ മുേംബയിൽ
എത്തിനേെുകയായിരുന്നു .അവിനെ ഇയാൾ േലതരത്തിൽ തട്ടിപ്പു െെത്തി
അവിനെ പോലീസ് അപെേഷിച്ചു െെന്നശ്േതിയുമായിരുന്നു
2012 െു പരഷേം ഇയാൾ േുതിയ തട്ടിപ്പു ആസൂശ്തണേം നചയുക ആരുന്നു.
സേന്തമായി ഒരു ലാേ്പൊേ്വാങ്ങി അതിൽ ഇയാൾസേന്തമായി
നവബ്കസറ്റ്ശ്കീറ്റ നചയ്ത്േല താരേം പജാലി ഒഴിവുകൾ ഇയാൾ
ഉണ്ടാക്കുേം.െഴി്േംഗ് പജാലി വാഗ്ാദെേംആണ്ശ്േധാെമായുേം ഇയാൾ കകകാരയേം
നചയ്തിരുന്നത്.േലതരേം പേരിലാണ്ഇയാൾഅെിയനപ്പട്ടിരുന്നത്.ഇയാൾ
പകാെികൾ ആണ് ഓപരാ തട്ടിപ്പിൽ െിന്ന് കകക്കലാകിക്കയത്.
ഇയാളുെനെ തട്ടിപ്പിെ്നെ രീതി ഇങ്ങനെ, കള്ളനവബ്കസറ്റ്ഉണ്ടാക്കി
ഉപ്യാഗാർത്ഥികനള സമീേിക്കു എന്നിട്ട് കള്ള വിസയുേം െിക്കറ്റുേം
െല്ുകെന്നതിലൂനെ ലക്ഷങ്ങൾ കകപ്പറ്റുേം .േിന്നീെ് ഈ നവബ്കസറ്റ്
അശ്േതീക്ഷമാകുകയുേം നചയുന്നു .േലതരേം പേരിലാണ്ഇയാൾ
അെിയനപ്പെുന്നത്.

ഇയാളുനെ പേരിൽേല പകസുകൾ വിവിധ പോലീസ്പേഷെിൽ
െിലെിൽക്കുന്നു.ഇതിൽ െിന്ന് രക്ഷനേൊൊയ് ഇയാൾ േുതിയ തീരുമാെേം
എെുത്തു. കിട്ടുന്ന കയാഷ്നക
ശ്ഗാമത്തിൽ ഈ കേസചിലവാക്കി അവിനെ ഒരു ഇപമജ് ഉണ്ടാക്കിഅവിനെ
ഒരു ോർട്ടി രൂേനപ്പെുത്തി അവിെുനത്ത പെതാവായി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു..
ഈവഴി െിയമങ്ങൾ ഇയാളുനെ മുൻേിൽ ഒന്നുമില്ലാതാകുന്ന..
െിയനമങ്ങനള ഇയാൾ നവല്ലുവിളിക്കുന്നു. ോവനേട്ട ആയിരക്കണക്കിെ്
ഉപ്യാഗാർത്ഥികൾ േറ്റിക്കനപ്പപട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു .

2018 ഇൽഇയാൾക്ക്കേസയുനെ ആവരയേം വന്നതിൊൽ ഇയാൾ
കനണ്ടത്തിയ േുതിയ തട്ടിപ്പാണ് ഫിൻലൻഡ് എന്നരാജയത്ത് െഴി്േംഗ് പജാലി
വാഗ്ാദെേം. ഓപരാ ഉപ്യാഗാർത്ഥികളിൽ െിന്നുേം 7 ലക്ഷേം രൂേ വീതേം വാങ്ങി
േറ്റിക്കുകയാരുന്നു .േറ്റിച്ചത് എശ്േകാരേം, Avevaindia എന്നപേരിൽകള്ള
നവബ്കസറ്റ്ഉണ്ടാക്കി ആമജ്ജർ പ ാസ്ിപറ്റലിൽഎന്നപേരിൽ പവക്കൻസി
ശ്കീറ്റ്നചയുകയുേം 7ലക്ഷേം വീതേം കക േറ്റുകയുേം പഫക്ക്വിസയുേം െിക്കറ്റുേം
െൽകുകയുേം, ഡൽ ിയിൽനകാണ്ടുപോയി മാെസികമായി
േീഡിപ്പിക്കുകയുേം നചയ്തു..ഇയാൾഈതട്ടിപ്പിൽ േല പേരുകളിലാണ്
അെിയനപ്പട്ടിരുന്നത്( മാർട്ടിൻ, വിൊയക്).േിന്നീെ്ഇയാൾഈനവബ്കസറ്റ്
ഇയാൾ കളയുകയുേം നചയ്തു. കിട്ടിയകേസഇയാൾ േുതിയഓഫീസ്
തുെങ്ങുകയുേം, ആർഭാെ ജീവിതേം െയിക്കുകയുേം നചയ്തു വരുന്നു .
ഇവെ്നെ തട്ടിപ്പുകൾ െിർത്താൻ ഇവൻ ഉപേരിക്കുന്നില്ലെ് ഇപപ്പാൾ
വയക്തമാണ്, ഇവെ്നെ തട്ടിപ്പിെ്നെ മെയാണ്ഇവെ്നെ രാഷ്ശ്െീയേം, ഇവൻ
ഇപപ്പാൾ നഷക്തികാജർ കാമജാർ േക്ഷേം ോർട്ടിയുനെ ഉൾനവ മണ്ഡലേം
ശ്േസിഡെ്െ് ആണ്. ഇവൻ താൻ േറ്റിച്ചവപരാെ്െിങ്ങൾ പകസ് നകാെുപത്താ
ഇന്തയൻ ഭരണഘെെയിൽcheating ഒരു വലിയ നതറ്റല്ലഎന്നാണ്മെുേെി
േെയുന്നത്.
ഇവൻ തീർത്തുേം െമ്മുനെ രാജയനത്തജെങ്ങനള ചതിച്ചു െരിപ്പിക്കുന്നവൻ
ആണ്. ഇവനെ ഇെിയുേം ജെങ്ങനള േറ്റിക്കാൻഅെുവ്ിക്കണപമാഎന്ന്െമ്മൾ
തീരുമാെിക്കണേം
ഇവനെ കുെിച്ച്വീണ്ടുേം കൂെുതൽഅപെയാഷിച്ചപപ്പാൾആണ്അെിഞ്ഞത്
ഇവൻ േല മലയാളികളപയയുേം ചതിച്ചു കൂനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്അവര്ക്
ഭക്ഷണവുേം മ്യവുേം െൽകി കൂനെ െിർത്തിഅവനര ഗുണ്ടകളാക്കിഅവനര
എന്തിെുേംഅയക്കുന്നുന്നു, േത്തെേംതിട്ട നകാഴ്പേരി മുതൽഉള്ള േല
നചെുപ്പക്കാരുേം ഇവെ്നെ ഗുണ്ടകളായി മുേംകബയിൽെില്ുകന്നു...
ഇവപൊെ്കേസപചാ്ിക്കുന്നവപര ഇവൻ ഭീക്ഷണി നേെുത്തുന്നു, ഇവനെ
ഒനക്കേിെിക്കാൻആരുമിപല്ലഎന്നു പോലുേം ഇനതഴുതുപപാൾ മെസ്സിൽ
പതാന്നിപോകുന്നു...
െമ്മനള പോലുള്ളസാ്ാരണകാരനെ േറ്റിച്ചു ഇവപൊയ്ക്ക്ഉണ്ടാക്കിയ
കാരിെുേം ശ്േൗഢിക്കുേം മുപിൽെിയമേം പോലുേം പതാൽക്കുന്നു...
സേംരയത്തിെ്നെആെുകൂലയേം ശ്േതികായത്മൂലേം ഇവനൊനക്കവീണ്ടുേം
േറ്റിക്കുന്നു...
ഇവൻ േിെിക്കനേെുനമന്നുെപ്പായാൽഇവൻ പെപ്പാൾഅനല്ലങ്കിൽഖത്തർ
പോകുനമന്ന്ഇവൻഅെുത്ത്ിവസങ്ങളിൽസേംസാരിച്ചതായിഅെിഞ്ഞു...
ഇവനെ പോലുള്ളവനര തെയണേംഎങ്കിൽേശ്തശ്േവർത്തകരുേം മുേംകബ
മലയാളിഅപസാസിപയഷൻ െുേം ഞങ്ങപളാെ്കൂനെ െിൽക്കണേം ഇവൻ
െെത്തിയ തട്ടിപ്പുകളിൽഒന്നിലുേം ഇവൻഅകത്തു പോവാതിരിക്കാൻ ഇവെ്
പവണ്ടി ജയിലിൽപോവാൻ ഇവെ്നെ രിങ്കെികൾആയ രാജപഗാോൽ
ആചാരയയുേം കൂട്ടരുേം ഉണ്ട്എന്നാണ്ഇവൻ ഇപ്പഴുമ് േെയുന്നത്...
ഇവൻകേസവാങ്ങിയതുേം ഇവെ്നെഷിൻഗഢികൾആയ രാജപഗാോൽ
ആചാരയയുനെയുേം, പഡാൺവർക്കി, അതുൽ, അെുജ, എന്നിങ്ങനെ
േലരുനെയുേംഅക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ്.
ഇവനെ ഇെിയുേംആനരയുേം ചതിക്കാൻഅെുവ്ിക്കരുത്, ഇതിെു പവണ്ടി
ഞങ്ങളുനെ കൂനെ െിൽക്കാൻആശ്ഗ ിക്കുന്നവർബന്ധനേെുക
HIS FULL DETAILS : SREERAG KK
[protected]
Stays in navi mumbai. ulwe, node tri-city sector 19, 5th floor has
join political party o[censored]lwe, shetkari kamgar paksha, kerala
vibhag president, his office address is sector 20, plot no 76 .shop
no 2, shivanand building
Complaint comments  Add a Comment     Updated: Share0Tweet0

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  Your Rating (1 star is bad, 5 stars is good)
  code
  Sreerag Kamalasanan - fake visa to finland

  Contact Information

  Company:Sreerag Kamalasanan
  India

  Complaint categoryCategory: Airlines
  Add Company Information